Uitnodiging extra Jaarlijks Algemene Vergadering

In de vorige ledenvergadering is besloten om de definitieve jaarrekening en de jaarstukken en begroting van de vereniging E.K.C.A. en de Stichting Exploitatie E.K.C.A.-cantines te bespreken in een extra ledenvergadering dit najaar. Tevens kan er een besluit worden genomen over de contributievaststelling en verlegging boekjaar.

Onze reglementen bepalen dat iedereen die 16 of ouder is stemrecht heeft en van de jeugdleden die jonger zijn dan 16 hebben de ouders (c.q. wettelijk vertegenwoordigers) stemrecht.

De vergadering wordt gehouden op vrijdag 9 december 2016 in het EKCAsino, Breezandpad 13. De aanvang is 20.00 uur. De kantine is geopend vanaf 19.30 uur. Wij zien ernaar uit jullie op de 9e te ontmoeten!

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda.
 2. Ingekomen post.
 3. Behandeling notulen JAV 17 juni 2016 (uitreiken tijdens vergadering).
 4. Wijziging statuten
  Toelichting: eerder heeft de FBC geadviseerd om het boekjaar van de vereniging gelijk te laten lopen aan het boekjaar van het KNKV. Het bestuur steunt dit advies. Tijdens de ledenvergadering hebben de aanwezigen besloten om het advies over te nemen.
  Het boekjaar is opgenomen in de statuten en de aanpassing vergt een statutenwijziging door tussenkomst van een notaris. In overleg met de notaris wordt de juiste procedure van het wijzigen van de statuten gevolgd. Dat houdt in:

  1. Een uitnodiging van de ledenvergadering waaruit blijkt dat de wijziging van de statuten op de agenda staan (deze uitnodiging).
  2. Het ter inzage leggen van de aanpassing van de statuten. Zie het mededelingenbord in het EKCAsino.
 5. Financieel overzicht en begroting Vereniging E.K.C.A + vaststelling contributies + verlegging boekjaar. Toelichting: De jaarrekening, balans en begroting van E.K.C.A. worden uitgereikt en tijdens de vergadering toegelicht.
 6. Financieel overzicht en begroting Stichting tot Exploitaties van E.K.C.A.-cantines + verlegging boekjaar. Toelichting: De jaarrekening en balans van de stichting worden uitgereikt en tijdens de vergadering toegelicht.
 7. Verslag F.B.C. betreffende penningmeester E.K.C.A.
 8. Verslag F.B.C. betreffende penningmeester Stichting tot Exploitaties van E.K.C.A.-cantines.
 9. Restyling EKCAsino: toelichting en presentatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Deel dit bericht